Cenník

  • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby;
  • Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom;
  • Cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Úkony súvisiace s mediáciou
platné pre všetkých účastníkov predmediačného konania

Úvodná konzultácia,  posúdenie prípadu 35,- €/hodinu

Konzultácie, služby, administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie

35,- €/hodinu
Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie podľa náročnosti obsahu dohody

V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme,
cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov I. - III. cenníka.

 

I. Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore
(fyzické a právnické osoby)
Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
fyzické osoby – podnikatelia 60,- €/hodinu
Právnické osoby – podnikatelia 130,- €/hodinu
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
do 3 320,- € 120,- €/hodinu
nad 3 320.- € do 6 640,- € 10 % z hodnoty
nad  6 640,- € do 16 600,- € 7 % z hodnoty
nad 16 600,- € do 33 200,- € 5 % z hodnoty
nad 33 200,- € do 66 400,- € 2 % z hodnoty
nad 66 400,- € 1 % z hodnoty

 

II. Mediácia v občianskych sporoch
(susedské spory, pracovnoprávne spory, rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
Nemajetkové občianske spory
fyzické osoby 35,- €/hodinu
Majetkové občianske spory
do 1660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 60,- €/hodinu
nad 1660,- € 90,- €/hodinu

 

III. Mediácia v štátnom sektore
(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore
  70,- €/hodinu
Majetkové spory v štátnom sektore
do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 120,- €/hodinu
nad 3 320,- € do 6 640,- € 10 % z hodnoty
nad 6 640,- € do 16 600,- € 5 % z hodnoty
nad 16 600,- € do 33 200,- € 3 % z hodnoty
nad 33 200,- € do 66 400,- € 2 % z hodnoty
nad 66 400,- € 1 % z hodnoty

 

Osobitné upozornenie:

  • Pri majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá zo zmluvného vzťahu, určí sa hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenového papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií. Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie a je povinný o cenách, akceptáciou cien uvedených v cenníku alebo stanovením ceny dohodou účastníkov, uzavrieť písomnú dohodu pred začatím mediačného konania;
  • Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody. Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH;
  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania;
  • Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny I.-III., resp. v rámci týchto skupín, sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje priemerom súčtu sadzieb jednotlivých skupín;
  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a je u mediátora jeho prílohou;
  • V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne;
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

 

V Prešove 01. 01. 2020

 

Mediačná kancelária Prešov, PhDr. Mária Matisová – mediátorka

sídlo: Tkáčska 2, 080 01 Prešov IČO: 43289932, DIČ: 1047759724, zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 568

 

Člen

 

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk