Dohoda o riešení sporu mediáciou

  • Mediácia sa začína spísaním Dohody o riešení sporu mediáciou. Tento právny úkon – uzatvorenie dohody medzi mediátorom a stranami sporu je vyjadrením dobrovoľného charakteru mediácie na rozdiel od súdneho sporu;
  • K uzatvoreniu dohody nemožno nikoho nútiť. Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú;
  • Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný;
  • Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou;
  • Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná;
  • Ak niektorá z osôb zúčastnených na mediácii poruší právo inej osoby zúčastnenej na mediácii, poškodená strana má právo domáhať sa ochrany u zákonodarcu podľa § 4 Občianskeho zákonníka - "Proti tomu, kto právo ohrozí alebo porušší, možžno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd."
  • Mediácia končí dňom uzatvorenia dohody, respektíve písomným vyhlásením, že mediácia ďalej nebude pokračovať.
Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk