Mediačný proces

Mediácia má svoje zaužívané pravidlá a postupy

Iniciátor (jedna zo sporových strán) navrhne riešenie sporu mediáciou. Mediátor osloví všetky strany sporu a pozve ich na mediačné stretnutie, ktorého priebeh je spravidla nasledovný:

  • V úvode mediátor vysvetlí princípy mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu. Vzájomne sa dohodnú pravidlá komunikácie a určí sa očakávaná dĺžka mediačného stretnutia. Zároveň sa dohodne výška a spôsob platby odmeny mediátora.   Napokon mediátor spíše Dohodu o riešení sporu mediáciou, ktorú spoločne so všetkými stranami sporu podpíše;
  • Každá strana sporu dostane neprerušovaný čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu. Cieľom mediácie je vytvorenie bezpečnej situácie a nie hľadanie vinníka alebo príčiny sporu;
  • Mediátor si vypočuje obe strany sporu a preformuluje neutrálnym spôsobom vypočuté stanoviská tak, aby vytvoril podmienky pre hľadanie riešenia;
  • Prostredníctvom vzájomnej komunikácie  sa snažia strany sporu o pochopenie názorov a postojov protistrany a hľadajú vzájomne prijateľné riešenie. Mediátor pomáha účastníkom mediačného stretnutia otvorene diskutovať o probléme a identifikovať vhodné riešenie. Ak na prvom mediačnom stretnutí nenájdu strany spoločne prijateľné riešenie, ale sú ochotné pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a účastníci si dohodnú termín ďalšieho stretnutia;
  • Ak napokon nájdu strany sporu riešenie, ktoré im vzájomne vyhovuje, spíše mediátor Dohodu o vyriešení sporu, ktorú podpíšu strany sporu aj mediátor. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora končí.

Takto spísaná dohoda je právnym dokumentom, ktorý sa podpisom osôb zúčastnených na mediácii stáva právne záväzným a zaväzuje strany plniť povinnosti, ku ktorým sa v nej zaviazali.

"Proti tomu, kto právo ohrozí alebo porušší, možžno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd." (§ 4 OZ)
 

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk