Mediátor

Činnosť mediátora, výkon mediácie, základné princípy

  • Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme;
  • Mediátor musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti, ktorými sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátorov;
  • Mediátor musí byť neutrálnou osobou. Nezávislosť a nestrannosť mediátora sú nevyhnutnými atribútmi výkonu mediácie;
  • Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou;
  • Úlohou mediátora je prostredníctvom psychologických znalostí a zručností vytvoriť atmosféru, ktorá umožní obom stranám komunikovať, vzájomne sa pochopiť a dosiahnuť dohodu prijateľnú a akceptovateľnú pre oboch účastníkov sporu.
Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk