O mediácii

 • Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu;
 • Mediácia je cestou k dohode dvoch strán, ktorých záujmy sú v rozpore;
 • Súdny spor smeruje k autoritatívnemu, direktívnemu rozhodnutiu v mene republiky, s ktorým minimálne jedna strana nebude spokojná, je formálny a účasť na ňom sa vynucuje sankciami;
 • V niektorých štátoch Európskej únie je mediácia povinná pred súdnym  pojednávaním. Štatistiky z iných krajín dokazujú, že klienti, ktorí v minulosti riešili svoj spor mediáciou, pri ďalších sporoch by znova využili mediáciu;
 • Mediácia môže predchádzať riešeniu sporov súdnou cestou, prebiehať paralelne s ňou alebo nasledovať po nej.
 • Spory nevhodné na mediáciu:
  • ­spory, kde je nevyhnutné, aby existenciu práva určil súd (vznik a zánik manželstva, určenie materstva, zverenie do náhradnej starostlivosti, osvojenie),
  • ­spory spadajúce do oblasti trestného práva,
  • ­spory, ak aspoň jeden z účastníkov je pod vplyvom návykových a omamných látok, je intoxikovaný, nie je spôsobilý na právne úkony,
  • ­ak sa spor spája s násilím alebo agresivitou.
Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk