Výhody mediácie

  • Mediácia je moderný a kultúrny spôsob riešenia sporov,
  • je neformálna a dobrovoľná, možno ju kedykoľvek prerušiť,
  • pomáha uzdravovať medziľudské vzťahy,
  • výrazne šetrí čas a peniaze,
  • mediáciu vedie osoba odborne spôsobilá, nestranná, nezaujatá, ochotná počúvať strany sporu,
  • cieľom mediácie je dosiahnutie dohody sporiacich sa strán.

Šetríme finančné prostriedky a čas svojich klientov

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z. z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení. Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku.
Ak sporové strany ukončia mediáciu schválením súdneho zmieru:

  • do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov,
  • po začatí  pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov,
  • ak účastníci mediácie vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší.
 

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk